Beweegt mee en regelt!. PiM letselschade

 036 - 820 0449    maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

FAQ


Wanneer heeft u letselschade?

U heeft letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, maar ook door slechte werkomstandigheden of een medische fout.


Waarom zou ik een letselschade specialist inschakelen? 

In Nederland geldt dat ´wie eist bewijst’. Dus als u een schadeclaim wilt indienen, dan moet u kunnen aantonen wie er aansprakelijk is. Bij het onderbouwen van uw schadeclaim kan er gebruik worden gemaakt van diverse deskundigen, zoals medisch specialisten, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Om het gehele traject effectief te laten verlopen kunt u een letselschade specialist inschakelen. Deze onderhoud voor u alle contacten inclusief die met de aansprakelijke partij.


Kan ik een letselschade specialist wel betalen? 


De kosten van rechtsbijstand zijn een onderdeel van de schade die u lijdt en komen in beginsel op grond van wetgeving en jurisprudentie voor rekening van de aansprakelijke partij.


Kan mijn zaak verjaren?

Ja, er geldt een termijn van 5 jaar om een schadeclaim in te dienen. Voor verkeersongevallen geldt een termijn van 3 jaar. De termijn gaat in op de dag dat u bekend bent met de schade die u lijdt en de partij die u daarvoor kunt aanspreken. Het schriftelijk vastleggen van de gebeurtenis is dus van essentieel belang.
Indien u minderjarig was op de dag waarop u bekend bent met de schade en de aansprakelijke partij, dan verjaart uw vordering pas na de aanvang van de dag waarop u meerderjarig bent geworden. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding.


Is smartengeld hetzelfde als schadevergoeding? 


Smartengeld is de vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft moeten doorstaan en maakt deel uit van de gehele schadevergoeding. De gehele schadevergoeding kan dus hoger uitvallen dan alleen het bedrag aan smartegeld.


Wanneer is er sprake van een medische eindtoestand?


De medische eindtoestand is bereikt als er medisch gezien geen verbetering of verslechtering van uw situatie meer is te verwachten.


Wat is toekomstschade en hoe wordt deze bepaald? 


De toekomstschade is het verschil tussen de situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval vanaf een bepaald moment. Het financiële verschil is onderdeel van de totale schade. Dit komt vooral voor bij achteruitgang in het inkomen.


Valt een beroepsziekte ook onder letselschade? 


Ja, bijvoorbeeld OPS (Organisch Psyche Syndroom) ofwel schilders ziekte of RSI (Repetitive Strain Injury) en een Burn-Out kunnen aanleiding zijn om een claim tegen een werkgever in te dienen. Daarbij is van belang dat aantoonbaar is dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht.


Wat verstaat men onder wettelijke rente? 


Als u een vordering heeft op een aansprakelijke partij, maar de aansprakelijke partij of diens verzekeraar stelt de betaling uit of verzuimt om voorschotten beschikbaar te stellen, dan kunt u de wettelijke rente vorderen over het bedrag dat verschuldigd is, maar nog niet is voldaan.


Kunt u mij ook helpen re-integreren op de arbeidsmarkt? 


Onze collega's van PiM arbeidsdeskundigen kunnen dit wel. Wij kunnen u vooraf van advies dienen en een arbeidsdeskundige voor u inschakelen. De kosten hiervan worden betaald door de aansprakelijke partij.


Overige vragen


Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via email of telefoon. Onderaan de pagina staan onze contactgegevens. Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.